HNS

Other Names

Hexanitrostilbene

Hexanitrodiphenyjethylene

1,2 bis-(2,4,6-trinitrophenyl)ethylene

1,1'-(1,2-ethenediyl) bis-(2,4,6trinitrobenzene)

Use

No information on use.

Source(s)

TM 9-1300-214, Military Explosives (w/C4, 1990)